Algemene- en betalingsvoorwaarden

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetbehandeling levert en die volgens de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren

cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert

dieet: voeding op medische indicatie

dieetbehandeling: advisering en begeleiding omtrent een dieet voedingsadvies advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie

 1. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van de diëtist afnemen nadat in het 1e directe contact is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetbehandeling of voedingsadvisering.
 2. Indien er sprake is van dieetbehandeling kan de begeleiding van de cliënt niet eerder starten dan nadat de cliënt een verwijzing van een arts kan overleggen of er, in geval van directe toegankelijkheid, een screening door de diëtist heeft plaatsgevonden.
 3. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetbehandeling.
 4. De behandeltijd bestaat uit de tijd die de cliënt bij de diëtist heeft doorgebracht (direct cliëntgebonden tijd) vermeerderd met de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet aanwezig is (indirect cliëntgebonden tijd).
 5. De cliënt verplicht zich tot het vergoeden van honoraria vanaf het eerste contact voor screening, advisering of behandeling.
 6. De cliënt ontvangt van de diëtist een factuur voor dieetadvisering en dient die te voldoen aan de diëtist.
 7. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van dieetadvisering door de zorgverzekeraar waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting niet op.
 8. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met de diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan de diëtist het voorgenomen contact bij de cliënt in rekening brengen. De rekening bedraagt ten hoogste driemaal het kwartiertarief.
 9. De cliënt kan te allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld.
 10. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.

Betalingsvoorwaarden

 1. De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen, na de datum vermeld op de factuur, te worden voldaan.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen heeft voldaan, kan de diëtist de cliënt in gebreke stellen en een termijn geven om alsnog te betalen. Bij gebreke van deze tijdige betaling is de cliënt in verzuim.
 3. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in verzuim is over het verschuldigde bedrag aan de diëtist de wettelijke rente verschuldigd, zolang als de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 4. De diëtist zal op die rente aanspraak maken, indien de cliënt ook nog na de in artikel 3 bedoelde termijn niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
 5. Indien de cliënt in het in artikel 2 genoemde geval na een betalingsherinnering niet binnen de daarin vermelde redelijke termijn alsnog aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, is de diëtist gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten.
 6. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,00 (alles exclusief omzetbelasting).
 7. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 8. Indien een cliënt ontevreden is over de behandeling zal hij/zij zich eerst in verbinding stellen met de behandelend diëtist om dit geschil in onderling overleg op te lossen. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici Postbus 19207 3501 DE Utrecht. www.klachtenloketparamedici.nl, info@klachtenloketparamedici.nl. Tel. 030 – 310 09 29 maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur. Vanaf 01 januari 2017 is iedere zorgverlener verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). De Stichting Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft de Geschillencommissie Paramedici opgericht, zoals bedoeld in artikel 18 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze is op 23 december 2016 erkend door de Minister van VWS. De Geschillencommissie Paramedici handelt met ingang van 01 januari 2017 geschillen af. De diëtist is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD). De NVD-leden werkzaam in een eigen praktijk zijn automatisch aangesloten bij de Wkkgz verplichte geschillencommissie. Een exemplaar van de algemene voorwaarden en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij de diëtist.

Aansprakelijkheid

 • Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
 • De diëtist sluit elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.
 • De diëtist heeft een Aansprakelijkheidsverzekering Beroep Paramedici bij VvAA.

Geheimhoudingsplicht

 • De privacy van de cliënt is gewaarborgd. De diëtist handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • De diëtist respecteert de leeftijdsgrenzen van de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) waarin de specifieke regels voor het geven van informatie aan en het verkrijgen van toestemming van minderjarigen en/of hun vertegenwoordigers staan.
 • Jeugdigen van 16 en 17 jaar hebben een zelfstandig recht op informatie. Toestemming voor behandeling moeten zij zelf geven. Het beroepsgeheim geldt ook tegenover hun vertegenwoordigers.